Η συνολική προϋπηρεσία σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 90 του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) :

Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου, ο σκοπός της ρύθμισης είναι να αρθεί κώλυμα που δημιουργήθηκε μετά τη δημοσίευση του ν. 4354/2015 (A 176).

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί «λαμβάνουν τουλάχιστον τις εκάστοτε αποδοχές των ομοιόβαθμων και δημόσιων εκπαιδευτικών». Επιπλέον, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 214/2014 του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ακολουθούν αναγκαστικά αυτές των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης και, επομένως, οι διατάξεις που αφορούν σε μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα των δημόσιων εκπαιδευτικών θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) για το Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που ίσχυε έως τις 31-12-2015, για τη μισθολογική κατάταξη στο δημόσιο τομέα αναγνωριζόταν προϋπηρεσία που είχε διανυθεί στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι 7 (επτά) έτη. Ωστόσο, η άμεση σύνδεση του μισθολογίου-βαθμολογίου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με εκείνο των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης οδήγησε στην τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), «ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση». Επιπλέον, με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) διευκρινίστηκε ότι για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από ιδιωτικά σχολεία δεν υφίσταται ο περιορισμός των επτά (7) ετών.

Από 01-01-2016 για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου αναφέρονται οι φορείς όπου εφαρμόζεται το νέο μισθολόγιο ενώ στην παράγραφο 4α του άρθρου 11 αναφέρεται ότι «ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων… λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου».

Τα ιδιωτικά σχολεία δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ αυτό ίσχυε κατά την περίοδο της εφαρμογής του ν. 4024/2011. Προκειμένου να αρθεί αυτό το κώλυμα, έγινε τροποποίηση του ν. 4354/2015.

Διαβάστε το 141997/Ε2/29-8-2017 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares