Θέματα λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων Τι ισχύει για τις προσλήψεις, ωράριο διδασκαλίας, βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών κλπ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 156941/Ε2/6-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η αριθμ. 266/2014 Γνωμοδότηση του Τμήματος Α2 Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με θέματα εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κλπ., έγινε δεκτή στις 17-9-2015 από την Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΥ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση, επειδή ο Ν. 682/1977 είναι εκτελεστικός του άρθρου 16 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται σαφώς ο εποπτικός ρόλος του Κράτους επί των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ως παρόχων δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, οι διατάξεις του δεν μπορούν να θεωρηθούν κατηργημένες, εκτός από εκείνες των άρθρων 30 και 33, οι οποίες καταργήθηκαν ρητώς με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω γνωμοδότηση, με τις διατάξεις του Ν. 682/1977 διασφαλίζονται οι όροι, οι οποίοι είναι αναγκαίοι και κατάλληλοι για την εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένο σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

Κατά συνέπεια:

Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων γενικής εκπαίδευσης ρυθμίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 682/1977 και προβλέπεται ρητώς ότι αυτή συντελείται με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης (διοριστηρίου). Το ως άνω προσωπικό επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες των σχολείων μεταξύ των εγγεγραμμένων στους πίνακες της επετηρίδας ιδιωτικών εκπαιδευτικών του άρθρου 28 του ιδίου νόμου. Μετά την επιλογή αυτή και την υποβολή σχετικής πρότασης από τον ιδιοκτήτη του σχολείου προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης το διδακτικό προσωπικό διορίζεται με πράξη του τελευταίου.

Η διοικητική αυτή πράξη έχει ως περιεχόμενο την έγκριση της καταρτιζόμενης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού σύμβασης εργασίας – η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του σχολικού έτους και στην οποία θα ορίζεται η έναρξη και λήξη της υπογραφείσας σύμβασης.

Στην ίδια πράξη προσδιορίζεται και το ωράριο απασχόλησης, μείωση του οποίου απαιτεί αυτοπρόσωπη αίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου νόμου.

Τέλος, στο άρθρο 32 ρυθμίζονται τα θέματα πλήρωσης θέσης διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις για την κάλυψη θέσης διδακτικού προσωπικού, η οποία κενώθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, περιλαμβάνονται στο άρθρο 31.

Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου ή λύσης της εργασιακής σχέσης, θα πρέπει οι Ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων να ενημερώνουν αμελλητί τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να εκδίδεται η σχετική Διαπιστωτική Πράξη από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αντίστοιχες με την πρόσληψη και τη λήξη ή καταγγελία διοικητικές πράξεις εκδίδονται και για τις λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του διδακτικού προσωπικού, όπως η προαγωγή, βαθμολογική ή μισθολογική, η τοποθέτηση Διευθυντού του σχολείου, η ένταξη, η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κλπ, άλλοτε κατόπιν προτάσεως του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου, άλλοτε και χωρίς αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 682/1977.

Το ωράριο διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ίδιου νόμου, είναι το ισχύον εκάστοτε με αυτό των δημόσιων εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων.

Για τους Διευθυντές Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 25 και 34 του Ν. 682/1977.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares