Μέχρι 31 Μαρτίου 2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια και στην Κατ’ Οίκον Διδασκαλία Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 131 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)

Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Το πρώτο εδάφιο της περ. 6 της υποπαρ. Θ.12. της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» τροποποιείται ως προς τον καταληκτικό χρόνο ισχύος των αδειών διδασκαλίας, όπως εκείνες περιγράφονται σε αυτήν, μέχρι και την 31η.3.2022, και η εν θέματι περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

«Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.8.2019, δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ισχύουν μέχρι και τις 31-3-2022, με αναδρομική ισχύ από 31-12-2019.

Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΠΕΠ (e-επικοινωνία), ως αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΠΕΠ, θεωρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΠΕΠ, στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, και με ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστημα αυτό.».


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ψηφισθείσας διάταξης :

«Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της μεταβατικής ισχύος αδειών διδασκαλίας που είχαν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄222) σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, μέχρι την 31η Μαρτίου του 2022.»

Επίσης : «Η παράταση της μεταβατικής ισχύος των εν λόγω αδειών διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ανανέωσης των αδειών αυτών και διασφαλίζει την απρόσκοπτη εξακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»

«Με την παράταση της μεταβατικής ισχύος αδειών διδασκαλίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας εξασφαλίζεται η εξακολούθηση της παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η παροχή επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανανέωσης των εν λόγω αδειών.

Share and Enjoy !
Shares