Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση Παύουν να ισχύουν ευνοϊκές διατάξεις


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 145317/Ε2/8-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

1.Στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄/13-7-2006) ορίζονταν αρχικώς τα εξής:
«Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση».

2. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 22 «Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών» του Ν.3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» ορίστηκαν τα εξής:
«Στο άρθρο 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
3.
Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.»»

3.Με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση» του μόλις πρόσφατα εκδοθέντος Ν.4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄/07-09-2016) η νομοθετική εξουσία προέβη σε επανακαθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της σχέσεως εργασίας των εκπ/κών στα ιδιωτικά σχολεία καθώς και της λύσεως αυτής. Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις προστέθηκε άρθρο 30 στο Ν.682/1977 και για το ζήτημα της δυνατότητας παραίτησης ιδιωτικών εκπ/κών προβλέφθηκαν τα εξής (στην παρ.10) :
«Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιμώμενο από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και εντός 5 ημερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλει πρόταση για το διορισμό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός εάν παρήλθε μήνας από την υποβολή της παραίτησής του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της. Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμοι ή ως αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο υπηρετούν, μόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.»

Όπως είναι προδήλως φανερό από τη λεκτική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης – και ειδικότερα από την αντιπαραβολή του τελευταίου εδαφίου αυτής με τα προηγούμενα εδάφια – ο νομοθέτης συνειδητά επιλέγει να μην εισαγάγει κανένα περιορισμό ως προς τη δυνατότητα παραίτησης ιδιωτικών εκπ/κών προκειμένου να απασχοληθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Υπό το πρίσμα αυτό, καθίσταται καταρχάς σαφές ότι αίρεται πλήρως το προϋφιστάμενο κώλυμα των διατάξεων της παρ.1 του Ν.3475/2006 περί αδυναμίας πρόσληψης (και άρα απασχόλησης) των ιδιωτικών εκπ/κών στη δημόσια εκπαίδευση. Συνεπώς, τεκμαίρεται σιωπηρώς ότι και οι παρ. 2 και 3 του ιδίου νόμου, όπως είχαν προστεθεί με το Ν.3577/2007 προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες που απέρρεαν από την εφαρμογή της παρ.1 για τους εκπ/κούς που απασχολούνταν στην ιδιωτική εκπαίδευση, παύουν να έχουν πεδίο εφαρμογής ελλείψει αντικειμένου .

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι εκπ/κοί, οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπ/ση κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, άλλως υπόκεινται στις κυρώσεις των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 59 του Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-05-2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4351/15 (ΦΕΚ 164 Α΄/04-12-15). Σε περίπτωση, δε, μη ανάληψης υπηρεσίας, δεν διατηρούν το προϋφιστάμενο ευεργέτημα των διατάξεων των παρ.2 και 3 περί αναγνώρισης πλασματικής δημόσιας προϋπηρεσίας στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών (υπό την παρούσα τους μορφή).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares