Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μετά την ψήφιση του . 4415/2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 145867/ΓΔ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 159 τ. Α΄ του ν. 4415/2016, όσον αφορά στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών σχολικών μονάδων σάς διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες και περιλαμβάνει : α) το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στις Υ.Α. 130272/Δ1/5-8-2016, (ΦΕΚ 2670Β΄) για τα Νηπιαγωγεία, Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/11-5-2016, (ΦΕΚ 1324Β΄) για τα Δημοτικά Σχολεία, Υ.Α. 93381/Δ2/07-06-2016, (ΦΕΚ 1640Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 121072/Δ2/22-02-2016, (ΦΕΚ 2449Β΄) για τα Γυμνάσια, το ν. 4186/2013, (ΦΕΚ 193 Α΄) για την Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, το ν. 4327/2015, (ΦΕΚ 50 Α΄) για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου β) πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιπλέον του ωρολογίου προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται στις Υ.Α. 99118/Δ1/30-6-2016, (ΦΕΚ 1956 Β΄) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Υ.Α. Φ8/53470/Δ2/22-4-2015, (ΦΕΚ 688 Β’) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις πέραν των σαράντα (40) ωρών θεωρούνται προαιρετικές.

Β) Η παρουσία των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβανομένου του διδακτικού τους ωραρίου καθώς και όλων των δράσεων πέραν αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και το ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30) ωρών για εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο.

Γ) Το ως άνω εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποφασίζεται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του ιδιωτικού σχολείου σε συνεργασία  με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο και θεωρείται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα (για το σχολείο, τον σχολικό σύμβουλο και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης).

Δ) Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγκριση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των ιδιωτικών σχολείων δηλώνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των διδασκόντων, των μαθητών και των ωρών διδασκαλίας και αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων των ιδιωτικών σχολείων για τα οποία χορηγείται. Ομοίως και οι άλλες προαιρετικές δράσεις υπόκεινται στην παραπάνω διαδικασία έγκρισης.

Ε)  Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας εκτός μαθήματος δεν επαρκούν, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

ΣΤ) Δεν επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικού σχολείου με φροντιστήριο και κέντρο ξένων γλωσσών.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares