Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 141172/N1/31-8-2018 (ΑΔΑ: 6Η6Τ4653ΠΣ-ΣΩ5) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως 31-12-2019.

Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οφείλουν το αργότερο έως 30-8-2019 να προβούν σε διαδικασία ανανέωσης της ανωτέρω άδειας, προσκομίζοντας στον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) την ήδη εκδοθείσα άδειά τους συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 10139/ΙΑ/18-11-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

{……}

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia_didaskalias_menu, υποενότητα «Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας» και στα τηλέφωνα 2102709053, 2102709054, 2102709058, 2102709009.

Σε περίπτωση που ο έχων άδεια διδασκαλίας εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, δε προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας έως τις 30-8-2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4547/2018, όπως διευκρινίζεται με την παρούσα εγκύκλιο, η ισχύς της άδειας του λήγει στις 31-12-2019.

Σημειώνεται ότι, αν ο έχων άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, δεν προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το ν. 4547/2018, μπορεί σε κάθε περίπτωση να προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares