Οι προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινά σχολεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Τι ισχύει για τους ανήλικους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα σχολεία αυτά

Άρθρο 35 της απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 94201/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3540/Β/03-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας Το ωρολόγιο πρόγραμμα … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Εσπερινών ΓΕΛ τριετούς φοίτησης

Έγγραφο Φ251/157547/Α5/21-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει με τα Ωρολόγια Προγράμματα στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια Για το διδακτικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 148260/Δ2/10-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Από το σχολικό έτος 2018-2019 … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγγραφές στα Εσπερινά Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Έγγραφο 144981/Δ2/6-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αντικαθίσταται το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» από το «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία»

Απόφαση 133132/Δ2/7-8-2018 (ΦΕΚ 3810/Β/4-9-2018, ΑΔΑ: 6Χ5Ζ4653ΠΣ-4ΙΨ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε … ➜ περισσότερα

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ τάξης του τριετούς φοίτησης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 130251/Δ2/31-7-2018 (ΦΕΚ 3539/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:Ω53Χ4653ΠΣ-ΝΨΦ) του Υπουργείου Παιδείας Το Ωρολόγιο … ➜ περισσότερα

Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ)

Άρθρο 35 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Σύμφωνα με το … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 188583/Δ2/3-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 147899/Δ2/7-9-2017 (ΦΕΚ 3202/Β/12-9-2017, ΑΔΑ: 7ΧΣ54653ΠΣ-Ρ9Ω) του Υπουργείου Παιδείας Το … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 134929/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2892/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:ΩΡΙΨ4653ΠΣ-7Ε9) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για διευκρίνιση ασαφειών του υπάρχοντος πλαισίου

Έγγραφο 500/Υ1/30-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που λαμβάνουμε … ➜ περισσότερα

Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2017 για τους απόφοιτους των Εσπερινών ΓΕΛ

Απόφαση 141964/Δ2/5-9-2016 (ΦΕΚ 2893/Β/12-9-2016, ΑΔΑ:7ΚΥΕ4653ΠΣ-ΛΔΔ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις εγγραφές-μετεγγραφές ανηλίκων μαθητών

Εγκύκλιος Φ1/95628/Δ2/10-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΝ24653ΠΣ-ΗΞΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από τις υπ΄ … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Εγκύκλιος 199456/Δ2/8-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ Εσπερινών ΓΕΛ 2015-2016 Αφορά στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Απόφαση 195322/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΓΦΕ4653ΠΣ-5Ω3) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο 195568/Δ2/2-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ για το 2015-2016

Εγκύκλιος 159253/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ Ημερησίου και της Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το 2015-2016

Εγκύκλιος 159259/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα