Η εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2014−2015 και προηγούμενων ετών

Απόφαση 151384/Δ2/28-9-2015 (ΦΕΚ 2146/Β/7-10-2015, ΑΔΑ:7Ψ164653ΠΣ-ΤΛΞ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την εξεταστέα … ➜ περισσότερα

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2015-2016

Απόφαση 117242/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1652/Β/6-8-2015, ΑΔΑ:6ΦΕΥ465ΦΘ3-Θ3Α) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση … ➜ περισσότερα

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82437/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015, ΑΔΑ: 6ΚΝ3465ΦΘ3-49Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Το … ➜ περισσότερα

Οι παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στα Εσπερινά Λύκεια – Έγκριση έρευνας

Έγγραφο 25148/Δ2/16-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνετα η διεξαγωγή έρευνας από … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το 2014−2015

Απόφαση 171868/Γ2/33-10-2014 (ΦΕΚ 2987/Β/5-11-2014, ΑΔΑ:7ΕΚΝ9-0ΝΘ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ για το 2014−2015

Απόφαση 156273/Γ2/30-9-2014 (ΦΕΚ 2721/Β/13-10-2014, ΑΔΑ:ΨΟΤΘ9-8ΘΝ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε τη … ➜ περισσότερα

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2014-2015

Απόφαση 104964/Γ2/7-7-2014 (ΑΔΑ:7Ζ2Β9-Ο5Γ, ΦΕΚ 1946/Β/18-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας Με την … ➜ περισσότερα

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 99927/Γ2/27-6-2014 (ΦΕΚ 1853/Β/7-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε την ΥΑ … ➜ περισσότερα