Τροποποίηση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αντικαθίσταται το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» από το «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία»


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 133132/Δ2/7-8-2018 (ΦΕΚ 3810/Β/4-9-2018, ΑΔΑ: 6Χ5Ζ4653ΠΣ-4ΙΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αριθμ. 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δίκαιου και Κοινωνιολογία)» αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η απόφαση αυτή ισχύει για το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares