Αλλαγές στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ Εσπερινών ΓΕΛ 2015-2016 Αφορά στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Απόφαση 195322/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΓΦΕ4653ΠΣ-5Ω3) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 ορίζεται ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο