Τι ισχύει με τα Ωρολόγια Προγράμματα στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια Για το διδακτικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 148260/Δ2/10-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Από το σχολικό έτος 2018-2019 για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύει το άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12-06-2018).

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την 147899/Δ2/07-09-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3202/Β/12-09-2017). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΥΑ για τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται από το σχολικό έτος 2018-2019 με την 130251/Δ2/31-07-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3539/Β/21-08-2018). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΥΑ για τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της B΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στη Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την 82437/Δ2/22-05-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 941/Β/2015) όπως τροποποιήθηκε με την 133132/Δ2/7-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3810/Β/4-9-2018).

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την 82437/Δ2/22-05-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 941/Β/2015) όπως τροποποιήθηκε με την 177627/Δ2/20-10-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3768/Β/26-10-2017).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο