Εγγραφές και μετεγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις εγγραφές-μετεγγραφές ανηλίκων μαθητών


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ1/95628/Δ2/10-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΝ24653ΠΣ-ΗΞΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Ύστερα από τις υπ΄ αριθμ. 327/Α/2015 και 417/Α/2015 Εκθέσεις Επιθεώρησης Ελέγχου που εστάλησαν στην Υπηρεσία μας από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και αφορούσαν στη νομιμότητα των μετεγγραφών των μαθητών από τα Ημερήσια στα Εσπερινά Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) και σύμφωνα με τις υποχρεωτικές ενέργειες που αναφέρονται στις εν λόγω Εκθέσεις, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Στο άρθρο 15 του ΠΔ 104/79 (ΦΕΚ 23 τ. Α΄), ορίζεται ότι μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά επιτρέπονται, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.

Από την εν λόγω διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση, συνάγεται ότι η απόδειξη του βιοπορισμού αφορά μαθητές ανήλικους που μετεγγράφονται σε Εσπερινά Σχολεία.

Ως εκ τούτου, oι Διευθυντές/-ντριες των Εσπερινών Λυκείων στα οποία ζητείται μετεγγραφή ανήλικου μαθητή οφείλουν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του αρ. 15 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.

Ειδικότερα, για την μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια θα πρέπει να ζητείται:

  1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη). Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 45 του Ν. 4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εκτός αν κατατίθεται αυτοπροσώπως και
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη (μέσο ετήσιο εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωση των εγγραφών των ανήλικων μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια.

Ακολούθως, αναφορικά με τις εγγραφές ενηλίκων σε Εσπερινά Λύκεια, σας γνωρίζουμε ότι βάσει του αρ. 45 του Ν. 4186/2013 «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας». Κατά συνέπεια, πρόκειται για δυνατότητα των ενηλίκων να έχουν πρόσβαση σε Εσπερινά Σχολεία σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι θέσεις από ανηλίκους για τους οποίους πιστοποιείται η ανάγκη εργασίας για βιοπορισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω ή από ενήλικες εργαζόμενους ή κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Τέλος, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά επικαιροποιημένα κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-7-2016

Έγγραφο Φ1/107517/Δ2/30-6-2016 (ΑΔΑ:7Ε3Σ4653ΠΣ-5ΔΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.  Φ1/95628/Δ2/10-06-2016 εγκυκλίου, με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια», σας ενημερώνουμε ότι:

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση για την εγγραφή και μετεγγραφή ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης), το όριο των 8.879 ευρώ αφορά ετήσιο ατομικό εισόδημα, η ετήσια προσαύξηση των 3.000 ευρώ αναφέρεται σε εξαρτώμενα μέλη και το όριο των 17.270 ευρώ αφορά ετήσιο εισόδημα για 4μελή οικογένεια (με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη), επομένως για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών γίνεται προσαύξηση ή μείωση του εν λόγω ορίου κατά 3.000 ευρώ, αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που ο κηδεμόνας του μαθητή είναι άνεργος, κατά την εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή σε Εσπερινό Λύκειο, αρκεί η προσκόμιση κάρτας ανεργίας του κηδεμόνα σε ισχύ και δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο Εσπερινό Λύκειο, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στη με αρ. πρωτ. 95959/Γ2/2-8-2010 εγκύκλιο,  με θέμα «Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια», ενώ για τους μαθητές που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ1/95628/Δ2/10-06-2016  εγκύκλιος, όπως συμπληρώνεται με την παρούσα, αρχής γενομένης από 1-9-2016.

Share and Enjoy !
Shares