Εγγραφές και μετεγγραφές στα Εσπερινά Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 144981/Δ2/6-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις εγγραφές-μετεγγραφές στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102):
«α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018 -2019. Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους.[…]».
Επισημαίνεται ότι μαθητές της Β΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ που δεν προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη εγγράφονται στη Β΄ τάξη (τριετούς) Εσπερινού ΓΕΛ ή μετεγγράφονται εφόσον το επιθυμούν, στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ.

Επίσης, όσον αφορά στα δικαιολογητικά εγγραφής-μετεγγραφής ανήλικων εργαζόμενων μαθητών σε Εσπερινά Γυμνάσια – ΓΕΛ, σύμφωνα με το άρθρο 36 της αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018 ΥΑ (Β΄ 3674):
«2. Οι ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.
3.
Οι ανήλικοι μαθητές που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ- ΕΠΑΛ) εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
4. Οι ανήλικοι μαθητές που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης – απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή».

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής σε Εσπερινό Γυμνάσιο-ΓΕΛ απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρ. Ε του άρθρου 9 της αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018 ΥΑ (Β’ 3674).

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120) όπως ισχύει (σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της)

Share and Enjoy !
Shares