Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Διευθυντή της ΔΔΕ ως υπευθύνου μισθοδοσίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ Αφορά στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7065/15-9-2015 (ΑΔΑ:7ΣΠΛ465ΦΘ3-54Α) του Υπουργείου Παιδείας

1. Τροποποιείται η παρ. 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 8306/10-9-2014 (ΑΔΑ:66569-Η00) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ ως ακολούθως:
«Τον ορισμό του κάθε Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνου της μισθοδοσίας και εκκαθαριστή των αποδοχών και των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και των αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ/Σχολικοί νοσηλευτές) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης (01-09-2014) έως και τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 8306/10-9-2014 (ΑΔΑ:66569-Η00) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Share and Enjoy !
Shares