Οι εθελοντές περιφερειακοί πρεσβευτές της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning Για τα σχ. έτη 2015-2016 και 2016-2017

Απόφαση 143813/15-09-2015/Δ1 (ΑΔΑ:69Ω3465ΦΘ3-ΩΧ9) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως πρεσβευτές για την προώθηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning:

Η θητεία των πρεσβευτών θα διαρκέσει από 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως 30η Ιουνίου 2017.

Διαβάστε την απόφαση ορισμού του εθελοντικού σώματος

H πρόσκληση για το εθελοντικό σώμα των πρεσβευτών eTwinning 117717/Δ1/22-7-2015

Επισκέψεις: 15

Μετάβαση στο περιεχόμενο