Παρατείνεται κατά τρεις εβδομάδες η προθεσμία της συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 22434/ΓΔ4/25-2-2021 (ΦΕΚ 758/Β/25-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20-1-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο” (Β’ 140), και συγκεκριμένα το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 «Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων» ως ακολούθως:

Για την προετοιμασία της πρώτης έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

– Ο Διευθυντής του σχολείου, μέχρι και 19 Μαρτίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20-1-2021 απόφαση (Β’ 140).

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Διαβάστε την ΥΑ 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ 140/Β/20-1-2021) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares