Με ποια διαδικασία ένα δημόσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πρότυπο ή Πειραματικό Κάθε έτος εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των σχολείων ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 22631/Δ6/26-2-2021 (ΦΕΚ 776/Β/26-2-2021, ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)

 1. Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4692/2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 2. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσης. Ο χαρακτηρισμός δημόσιας σχολικής μονάδας ως Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη σχολική μονάδα.
 3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 3 – Κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων σχολικών μονάδων

 • α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς
 • γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών
 • δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με ΑΕΙ
 • ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών
 • στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, οι δράσεις στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας
 • ζ) οι απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευταίων ετών
 • η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας
 • θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας

Άρθρο 4 – Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-02-2023

Η ανωτέρω ΥΑ αντικαταστάθηκε από την 15744/Δ6/10-02-2023 (ΦΕΚ 705/Β/10-02-2023) όμοιά της.

Share and Enjoy !
Shares