Οδηγίες για την ορθή τήρηση των φακέλων των αναπληρωτών Συστάσεις από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3677/01-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΦ46ΜΤΛΗ-5ΜΓ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 3145/04-09-2020 (ορθή επανάληψη 09-09-2020, ΑΔΑ:9Ρ2646ΜΤΛΗ-Χ7Τ), εφιστούμε την προσοχή στις ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ και Σιβιτανίδειο Σχολή, που αποτελούν θεσμικά εμπλεκόμενους φορείς, στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με δικαιούχο την ΕΔ ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την πρόσληψη και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ από την κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και τους Οδηγούς Υλοποίησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕ και ΠΔΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους, να επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κοινοτικών και εθνικών πόρων με στόχο να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών καθώς και η απαιτούμενη χρηστή διαχείριση.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών προκύπτει ως αποτέλεσμα η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και η απώλεια κοινοτικών πόρων, ενώ στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/ Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι αναπληρωτές μετά την έκδοση της Απόφασης Πρόσληψης, πραγματοποιούν Πράξη Ανάληψης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-08-2020) ΥΑ και με την κατάθεση των δικαιολογητικών πρόσληψης συνάπτουν ψηφιακή σύμβαση σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785/Β/13-08-2021) ΚΥΑ (με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ή σύμβαση σε έντυπη μορφή για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Το αρχείο των ψηφιακών συμβάσεων και των περιλήψεων τους στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα τηρείται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σχετικά με την λήψη των αρχείων από την εφαρμογή ψηφιακών συμβάσεων, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

[…]

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας των αναπληρωτών (όπως απουσιολόγια, καταστάσεις απεργιών κα) καθώς και για την επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς των Πράξεων.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05-10-2021

Σύμφωνα με το 3699/04-10-2021 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ : «η προθεσμία για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών πρόσληψης που απαιτούνται πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 3677/01-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΦ46ΜΤΛΗ-5ΜΓ) εγκύκλιο της ΕΔ ΕΣΠΑ για τους προσληφθέντες αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ της Α’ Φάσης, δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα μέχρι και πριν την καταβολή της 2ης μισθοδοσίας.»

Share and Enjoy !
Shares