Πρόσκληση για υποβολή «Σχεδίων Δράσης» από τα ΕΠΑΛ για το 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.ΜΝΑΕ/124040/Δ4/01-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση (με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» για την υποβολή «Σχεδίων Δράσης» κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ -Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ25α/220800/Δ4/20-12-2018 (Β΄ 5883) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”, με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑΛ μέσω των σχολικών επιτροπών», ο ανωτέρω φορέας είναι δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’», με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της χώρας. Με το ίδιο άρθρο της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ έχει οριστεί ως φορέας λειτουργίας της Πράξης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2021.

Η ιστοσελίδα των σχεδίων δράσης (https://mnae.noesis.edu.gr/) θα λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και καθοδήγησης των ΕΠΑΛ για τα Σχέδια Δράσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Στην ιστοσελίδα αυτή τα ΕΠΑΛ μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα, βοηθητικά κείμενα και τα βήματα για την υποβολή των σχεδίων δράσης τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Η Πρόσκληση του «ΝΟΗΣΙΣ»

Ο οδηγός υποβολής

Ο οδηγός διαχείρισης

Το Τεχνικό Δελτίο

Ο Προϋπολογισμός

Share and Enjoy !
Shares