Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017, ΑΔΑ:65ΦΙ4653ΠΣ-Ν6Π) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 – Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

Άρθρο 2 – Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Άρθρο 3 – Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4 – Δικαιολογητικά

Άρθρο 5 – Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Άρθρο 6 – Μεταβατικές ρυθμίσεις

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-2-2017

Στο ΦΕΚ 562/Β/23-2-2017 δημοσιεύτηκε η εξής διόρθωση:

Στην αριθμ. 6117/A5/2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8.2.2017, στη σελίδα 2440, β΄ στήλη, 5ο στίχο από την αρχή, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «…επίπεδο T2(C2), …»
στο ορθό: «…επίπεδο Γ2(C2), …».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-5-2017

ΥΑ 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ 1773/Β/23-5-2017, ΑΔΑ:ΨΚΒ64653ΠΣ-Π07) με τίτλο : Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

Share and Enjoy !
Shares