Ειδική άδεια αναπηρίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής άδειας

Έγγραφο 19515/Ε2/7-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998) σε συνδυασμό και με το άρθρο 89 του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988), σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Διαβάστε το έγγραφο