Η εγκύκλιος για την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015-2016 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

Εγκύκλιος Φ.151/125883/Α5/5-8-2015 (ΑΔΑ:609Ω465ΦΘ3-0ΘΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Για την εισαγωγή αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), δηλαδή των Πανεπιστημίων, που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και των ΤΕΙ, που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις:

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2015 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι
Γραφείο 0091 – «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο