Η εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομισθίων μουσικών 2015-2016 Υποβολή αιτήσεων από 5-8-2015 έως και 17-8-2015

Εγκύκλιος 125082/E2/4-8-2015 (ΑΔΑ:Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, από τις 5 έως και τις 17 Αυγούστο.

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Διαβάστε την εγκύκλιο 2015

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο