Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Για το 2016-2017

Εγκύκλιος 170610/Δ2/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η επιλογή του ΥΣΕΠΕΗΥ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, o σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20) στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα.

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΠΕΗΥ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΠΕΗΥ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος, αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Αν ο ΥΣΕΠΕΗΥ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΠΕΗΥ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση με βάση τα οποία επιλέγεται ο ΥΣΕΠΕΗΥ είναι τα ακόλουθα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο