Εκπαιδευτικές άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 – Διευκρινίσεις για τους υποτρόφους Ι.Κ.Υ.

Εγκύκλιος Φ.361.34/4/80165/Δ1/22-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-33Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν τα εξής:
Ι. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2014 η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς και υποτρόφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
II. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2014 η παράταση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς (μη υποτρόφους Ι.Κ.Υ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
IΙΙ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια λόγω υποτροφίας Ι.Κ.Υ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4210/2013, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης της εκπαιδευτικής τους άδειας για το σχολικό έτος 2014-2015, καταθέτοντας βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ., όπου να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης και επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
……………………………………….
ΙV. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε’ του ν. 1566/1985, καταθέτοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου τρέχοντος έτους. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο