Πώς θα γίνει ο έλεγχος Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Απόφαση 80930/23-5-2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

Ο έλεγχος νομιμότητας (γνησιότητας) των βεβαιώσεων πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών των εκπαιδευτικών (επιπέδου Α και επιπέδου Β) κάθε ειδικότητας, ανατίθεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο έλεγχος θα γίνεται με αντιπαραβολή των στοιχείων των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης με τις εγγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης ΤΠΕ, το οποίο υποστηρίζει τις διαδικασίες πιστοποίησης και περιλαμβάνει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έχουν πιστοποιηθεί σε δεξιότητες Α ή Β επιπέδου ΤΠΕ. Την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος αυτού έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «Διόφαντος», υπεύθυνος φορέας για την πιστοποίηση ΤΠΕ, στο πλαίσιο σχετικών δράσεων επιμόρφωσης και πιστοποίησης.

Διαβάστε το έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο