Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματική απόφαση μεταθέσεων

Απόφαση 115066/E2/17-07-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΝΘ465ΦΘ3-70Λ) και 115064/E2/17-07-2015 (6ΚΛΧ465ΦΘ3-4ΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανακαλούμε αυτοδίκαια την υπ’ αριθμ. 96518/Ε2/17-06-2015 Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην μετάθεση της εκπαιδευτικού ……………………….., διότι απολύεται από την Υπηρεσία με την υπ’ αριθμ. Φ.10/5612/12-05-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 96518/Ε2/17-06-2015 Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην μετάθεση του εκπαιδευτικού …………………………………….., διότι δεν έχει υπηρετήσει ένα έτος στην περιοχή διορισμού του και ως εκ τούτου δε θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης.
3. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 96518/Ε2/17-06-2015 Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην μετάθεση του εκπαιδευτικού ……………………………………………….. λόγω λανθασμένης καταχώρισης της αίτησης μετάθεσης στο σύστημα e-data center.

Διαβάστε την ΥΑ ανάκλησης μεταθέσεων

Διαβάστε την ΥΑ συμπληρωματικών μεταθέσεων

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο