31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.351.5/79/153238/Δ1/25-9-2014 (ΑΔΑ:Ω3ΤΑ9-ΓΙΧ ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βέροια από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες για τη συμμετοχή στο Συνέδριο χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις αριθμ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (ΦΕΚ Β/2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013 (ΦΕΚ Β/1186) ΥΑ συμπλήρωσης-τροποποίησης των αρμοδιοτήτων και η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για το δημόσιο.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares