Μεταφορά Μαθητών εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/Β/24-9-2014, ΑΔΑ:ΩΚ489-ΒΦΖ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή του σχολείου.
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι:
α. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητών εντός της Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητάς του.
β. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητών από διαφορετικές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Διευθυντών Εκπαίδευσης και
γ. Οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης από κοινού, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητών μεταξύ δύο διαφορετικών περιφερειών.
3. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερειακή ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο υποδοχής των μαθητών.
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2017

Η ΥΑ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 95030/ΓΔ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/Β/15-6-2017)

Share and Enjoy !
Shares