Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2015-2016 Από την Πέμπτη 01-10-2015 έως και την Παρασκευή 02-10-2015

Εγκύκλιος 153711/Ε1/30-9-2015 (ΑΔΑ:Ω5Ι1465ΦΘ3-Φ2Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ελέγχου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση (132811/Ε1/25-08-2015 Υ.Α., ΦΕΚ 1844/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ), καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-2016 οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://e-aitisi.sch.gr.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υπουργική απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών από την Πέμπτη 01-10-2015 έως και την Παρασκευή 02-10-2015 σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο:
α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες,
β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μοριοδότηση πραγματικής προϋπηρεσίας σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης καθώς και των ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 2 της αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/Β/13-8-2014) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων και βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου και
γ) στην κτήση ή μη παιδαγωγικού Πτυχίου.

Οι εν λόγω ενστάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας [μέσω του σχετικού πεδίου «Αιτήσεις Ενστάσεων 2015» του Ο.Π.ΣΥ.Δ.], όπου θα καταγράφονται το αντικείμενο της ένστασης, η περιγραφή αυτής καθώς και τα συνημμένα έγγραφα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο