Αιτήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για οργανικές τοποθετήσεις Υποβολή αιτήσεων από από την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2112/09-04-2024

Ανακοίνωση πίνακα κενών οργανικών θέσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, και έναρξη της διαδικασίας για τις οργανικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών από μετάθεση, όσων ζητούν βελτίωση θέσης, καθώς και για την οριστική τοποθέτηση των υπολοίπων ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Ο πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως προσδιορίσθηκε με την αριθμ. 6/09-04-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Εκκινεί η διαδικασία για τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μετάθεσης, που αιτούνται βελτίωση θέσης, καθώς και για την οριστική τοποθέτηση των υπολοίπων εκπαιδευτικών ΕΑΕ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Οι αιτήσεις για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των εκπαιδευτικών που διεκδικούν οργανική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα κατόπιν μετάθεσής τους στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί οριστική τοποθέτηση, θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του συνδέσμου-εικονιδίου (link) https://aitisi-dide.flo.sch.gr/ «Αιτήσεις Βελτίωσης & Οριστικής Τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον ανωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 2385054570. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8, τηλ. 2385054574). Εμπρόθεσμες και έγκυρες θεωρούνται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται ψηφιακά (οποιαδήποτε στιγμή της κάθε ημέρας του οριζόμενου χρονικού περιθωρίου) από την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00. Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η διαδικασία γίνεται ψηφιακά και ολοκληρώνεται («κλείνει») αυτόματα τη Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση την περίοδο του Οκτωβρίου 2023 (σύμφωνα με την αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.), καθώς και όσοι πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Επισημαίνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο Ε.Α.Ε. (ΣΜΕΑΕ) ή τμήμα ένταξης (Τ.Ε) επιθυμούν (μέχρι και 20 επιλογές), ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς από τη διαδικασία των βελτιώσεων ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον αναμορφωμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων, ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και τμήμα ένταξης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, που ανακοινώνεται με το παρόν έγγραφο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το αρθ.46 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020) ισχύει ότι: «Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: 3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)». 

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση του προσωρινού πίνακα των τοποθετήσεων (Τρίτη 16-04-2024 και ώρα 09:30 π.μ.).

 Υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 16-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ..

Οι αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr

(Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)

και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβαλλόμενου την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ. 

  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για την οριστικοποίηση των τοποθετήσεων μετά την εξέταση και τη διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Δευτέρα 22-04-2023 και ώρα 09:30π.μ.).

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Share and Enjoy !
Shares