Τροποποίηση των ωρολογίων προγραμμάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 Ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/65926/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1427/Β/26-4-2017, ΑΔΑ:ΩΟΕΦ4653ΠΣ-Υ8Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/1-6-2016 (Β’ 1567) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, ως εξής:

 1. Στα μαθήματα Επιλογής της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ με α/α 2 και 6 και τίτλους «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», αντίστοιχα, προστίθεται ο χαρακτηρισμός «Σ».
 2. Στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ προστίθεται ως τέταρτη (4) επιλογή στο «Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα» το μάθημα «Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές». Το συγκεκριμένο μάθημα θα διδάσκεται αποκλειστικά στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ στη Γ’ Τάξη των οποίων λειτουργεί η ειδικότητα «Επιπλοποιΐας -Ξυλογλυπτική».
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ διαμορφώνεται από το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/88938/1-6-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 1567), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο