Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, ΑΔΑ:6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), ως εξής:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-7-2018

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0) που καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ :
«από το σχολικό έτος 2019–2020 παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β’ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.
Η Δ’ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο