Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 2014-2015 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Εγκύκλιος 193646/ΓΔ5/28-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΓΩ9-ΩΦΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Έπειτα από τα παραπάνω παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε την συμπληρωματική εγκύκλιο

Διαβάστε την αρχική εγκύκλιο Γ.Υ. 11315/31-10-2014 (ΑΔΑ:6Ε9Ξ9-ΤΓ9) «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο