Το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 89646/Δ2/9-7-2020 (ΦΕΚ 3027/Β/21-7-2020, ΑΔΑ: 6ΔΧΛ46ΜΤΛΗ-ΥΡΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας – Πιθανότητες – Στατιστική

……………………………………………….

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares