Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Για ποιες άδειες παρατείνεται η ισχύς για τρεις (3) μήνες


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 101532/Ν1/18-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30-08-2019 και λήγει στις 31-08-2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως τις 30-11-2021.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄/21-12-2020) από 1/7/2021 οι άδειες διδασκαλίας θα ανανεώνονται από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.78844/Ν1/1-7-2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3369/Β’/28-7-2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares