Κατανομή θέσεων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση των ΕΔΥ και των ΚΕΔΑΣΥ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με την τοποθέτηση μελών του ΕΕΠ με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό.


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 101406/ΓΔ4/17-08-2021 (ΦΕΚ 3842/Β/18-8-2021, ΑΔΑ: ΩΖ5Φ46ΜΤΛΗ-6ΩΧ)του Υπουργείου Παιδείας

Κατανέμουμε στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας τις θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που συστάθηκαν κατά κλάδο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

 

Τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021:

«4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των ΕΔΥ της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και

β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30,

οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕΔΑΣΥ με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29.

Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του ΕΕΠ με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό.

Για τη στελέχωση των ΕΔΥ των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔΑΣΥ, μέλη του ΕΕΠ που υπηρετούν στο ΚΕΔΑΣΥ.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΕΔΥ προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του ΕΕΠ. Προϊστάμενος των μελών του ΕΕΠ της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ.»

Share and Enjoy !
Shares