Σχετικά με τις άδειες των αναπληρωτών βάσει των ρυθμίσεων του ν.4674/2020 Ποιες άδειες είναι δυνατό να χορηγηθούν και με ποιες προϋποθέσεις


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 162789/Ε3/27-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν προς το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/ 28-05-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι από τις άδειες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ «Άδειες και Διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ», στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δύναται να χορηγηθούν οι παρακάτω άδειες:

 1. Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του εκπαιδευτικού, του συζύγου ή των τέκνων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (ΠΔ 410/1988, άρθ. 21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του άρθρου 47 του ν.4674/2020).
 2. . Άδεια λόγω αναπηρίας του εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων του, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (ΠΔ 410/1988, άρθ. 21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του αρ. 47 του ν. 4674/2020).
 3. Άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (ΠΔ 410/1988, άρθ. 23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθ. 47 του ν.4674/2020).
 4. Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (ΠΔ 410/1988, άρθ. 23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθ. 47 του ν.4674/2020).
 5. Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρθ. 51, παρ. 2).
 6. Άδεια μητρότητας (άρθ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/2000 ΦΕΚ 286Α’).
 7. Άδεια γάμου (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρθ. 9) και γέννησης τέκνου για τον πατέρα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 άρθ. 10).
 8. Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων (ΠΔ 410/1988, άρθ. 21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του άρθ. 47 του ν. 4674/2020).
 9. Άδεια πένθους (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρθ. 9 και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012, άρθ. 8).
 10. Άδεια εξετάσεων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης (ΠΔ 410/1988, άρθ. 26, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7γ του άρθ. 47 του ν.4674/2020).
 11. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, ανά διδακτικό έτος (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, άρθ. 7).
 12. Γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρθ. 50).
 13. Μειωμένο εργασιακό ωράριο λόγω αναπηρίας του εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων (Ν. 2527/1997 άρθ. 16, παρ. 4 και 5, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθ. 30 του Ν. 3731/2008, το άρθ. 27 του Ν. 4305/2014 και την παρ. 9 του άρθ. 47 του Ν. 4674/2020 και άρθ. 241/2013 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

Σχετικό είναι και το με αριθ. 150936/Ε3/5-11-2020 έγγραφό μας που έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στους αρμόδιους για το myschool και για το σύστημα μισθοδοσίας των αναπληρωτών με το με αριθ. 162329/Ε3/26-11-2020 έγγραφό μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares