Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών αποκλειστικά ηλεκτρονικά με email από την Τρίτη 26-09-2023 έως και την Πέμπτη 05-10-2023 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) (Ανακοινοποίηση 25-9-2023)

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Α. Την πλήρωση, με επιλογή, των παρακάτω δεκαπέντε (15) θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Β. Την πλήρωση, με επιλογή, των παρακάτω επτά (7) θέσεων Υπευθύνων Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών/ντριών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι/ες σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών/ντριών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ..

[…]

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΔΔΕ Φλώρινας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mail@dide.flo.sch.gr, από την Τρίτη 26-09-2023 έως και την Πέμπτη 05-10-2023 και ώρα 15:00. Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως αυτή και τα συνοδευτικά της έγγραφα παραλήφθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό ούτε τροποποίηση των ήδη υποβληθέντων.

Διαβάστε αναλυτικότερα στο κείμενο της προκήρυξης – πρόσκλησης για:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Συνημμένα:

  1. Υ.Α. Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (ΦΕΚ B’ 5426/14.09.2023)
    Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
  2. Εγκύκλιος, Φ.361.22/69/102006/Ε3/13-09-2023
    Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
  3. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή/ντριας ή Υπευθύνου/ης Τομέα ΕΚ
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση
Share and Enjoy !
Shares