Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Άνευ Υποδιευθυντών, για το σχολικό έτος 2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης)


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4669/18-09-2023 (ΑΔΑ: 614Φ46ΝΚΠΔ-ΖΣ6)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Αναπληρωτές των Διευθυντών (και όσων τελούν υπό θητεία Αναπληρωτών Διευθυντών επί κενούμενων θέσεων Διευθυντών) των σχολικών μονάδων όπου δεν έχουν ορισθεί Υποδιευθυντές, για να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των Διευθυντών αυτών των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση απουσίας τους και μόνον, για το σχολικό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

 

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares