Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 23:59, αποκλειστικά μέσω του email της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Αναρτάται σήμερα 19/9/2023 ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, των υποψηφίων προς επιλογή Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας που υποβλήθηκαν βάσει της 3846/16-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΡΥ46ΝΚΠΔ-ΩΧΥ) επαναπροκήρυξης της ΔΔΕ Φλώρινας (Παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4823/2021, Α’ 136).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 23:59, μέσω αποκλειστικά του e-mail της ΔΔΕ Φλώρινας (mail@dide.flo.sch.gr).  

Μετά την αποστολή της ένστασης απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία της ΔΔΕ Φλώρινας (23850 54574) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παραλαβή και πρωτοκόλληση της ένστασης.

Ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares