Μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021 θα γίνονται τα μαθήματα στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου

Έγγραφο 56767/Δ2/21-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την 48293/ΓΔ4/27-04-2021 ΥΑ (Β’ 1767) με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021», την παρ. 4 της 125614/Δ2/21-09-2020 ΥΑ (Β’ 4194) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021» και την παρ. 3 της 3752/ΓΔ4/13-01-2021 ΥΑ (Β’ 68) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τόσο για την Ενισχυτική Διδασκαλία των Γυμνασίων όσο και για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02-06-2021

Σύμφωνα με το 62735/Δ2/01-06-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 56767/Δ2/21-05-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 57891/ΓΔ4/24-05-2021 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021” (B 1767)» (Β’ 2145) Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 2227, ως προς τη λήξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.), η οποία ορίζεται για τις 2 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο