Με διαδικτυακά τμήματα θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2020-2021 Τροποποίηση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης

Απόφαση 10478/ΓΔ4/2-2-2021 (ΦΕΚ 389/Β/2-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68) .

Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων» από μαθητές:

α) σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) σχολικών μονάδων διαφορετικών Διευθύνσεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
γ) σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 1 της παρούσης από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου έχουν υποβληθεί αιτήσεις συμμετοχής από τους περισσότερους μαθητές και εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πρόσληψη γίνεται από την αμέσως επόμενη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάρχουν περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση 10478/ΓΔ4/2-2-2021 (ΦΕΚ 389/Β/2-2-2021)

Διαβάστε την αρχική απόφαση 3752/ΓΔ4/13-01-2021 (ΦΕΚ 68/Β/14-01-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο