Η αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ισχύει μισθολογικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι από την ημερομηνία αναγνώρισής της από το υπηρεσιακό συμβούλιο


άκουσε το άρθρο

ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ, ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) ΚΥΑ για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α.

Διαβάστε την κοινή υπουργική απόφαση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Ερωτηματικά προκαλεί το δεύτερο εδάφιο της ΚΥΑ που αναφέρει ότι ο διδακτορικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος προσμετρώνται μισθολογικά μόνο αν έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν της πρόσληψης.
Δηλ. ένας χημικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με βάση το πτυχίο χημικού τμήματος αλλά κατέχει παράλληλα και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, δεν θα έχει το bonus των δύο (2) ετών που προβλέπει ο Ν. 4024/2011;;;;;

Νεότερη ενημέρωση (19-5-2014)

Διαβάστε την 2/38854/0022/15-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΗ-ΔΣΠ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

Share and Enjoy !
Shares