Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 11144/12-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΖΨ9-ΖΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ και Β΄ φάσης η οποία υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί εκ νέου το σχολικό έτος 2014-2015 στα ΠΕΚ και τα εξακτινωμένα τμήματά τους.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10245/11-11-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3079/Β) η επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης για το σχολ. έτος 2014-2015 θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών και θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2014-2015 είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δε θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ΠΕΚ (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2013-2014 και Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2014-2015), ώστε να αποφευχθούν λάθη στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο ΠΕΚ αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Οι εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης δεν απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Δύνανται να απουσιάσουν εργάσιμες ημέρες μόνο πριν και μετά τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου Α’ και Β’ φάσης, προκειμένου να μεταβούν από τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους προς το ΠΕΚ και αντίστροφα.

Επισημαίνεται ότι η Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ημέρες. Μόνο σε ΠΕΚ αστικών κέντρων δύναται να διεξαχθεί απογευματινές ώρες εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα και θα εργάζονται κανονικά στις σχολικές τους μονάδες ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία τους.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάσει αδικαιολόγητα από την Επιμόρφωση και έχει μετακινηθεί εργάσιμη ημέρα πριν ή/και μετά το σεμινάριο επιμόρφωσης Α’ και Β’ Φάσης, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία, ενώ πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή του μισθού του.

Η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς εάν δεν υπάρχουν απουσίες. Απουσίες επιμορφούμενων εκπαιδευτικών δικαιολογούνται μόνο για αποδεδειγμένους λόγους ασθενείας ή ανωτέρας βίας, κατόπιν προσκόμισης του αντίστοιχου δικαιολογητικού που να το αποδεικνύει.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα και δεν θα απουσιάσουν για λόγους ασθενείας ή ανωτέρας βίας πάνω από μία ημέρα θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 10803/3-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΘ989-ΡΔΞ)

Οδηγοί Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων
Για ΑΠ1 (8643/22-9-2014 ΑΔΑ: 6ΖΦΗ9-ΛΥΗ), ΑΠ2 και ΑΠ3 (8642/22-9-2014 ΑΔΑ: 6ΠΩ59-8ΙΨ)

Share and Enjoy !
Shares