Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο 207304/Ε1/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των παρακάτω εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), με θέμα: «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων»

β) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ. 33906/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363), με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4), με θέμα “Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»” και

δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-7-2014 (ΑΔΑ:7Φ95Χ-Μ7Ρ) «Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

παρακαλείσθε να αναζητήσετε εκ νέου στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ την με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 με ΑΔΑ: Ω05ΓΧ-Θ3Β εγκύκλιο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» για ενημέρωσή σας και πιστή εφαρμογή σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία (μόνιμους και αναπληρωτές).

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Υπόδειγμα βεβαίωσης ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο