Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ρυθμιστική εγκύκλιος για το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησής τους για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 (ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2023- 2024:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).

Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/-τριών/εκπαιδευτικών είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Α. Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

  1. Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της επικράτειας σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί (Συν.3). Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου.

  1. Ενέργειες της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερώνει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους/τις Υπεύθυνους/-ες και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

  1. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων 

i. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανά σχολική ομάδα, ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

ii. Ενέργειες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικών Δραστηριοτήτων

α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, να ληφθούν υπόψη η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

β) Μεριμνούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα 12/02/2024 για τη διαβίβαση των σχετικών πινάκων και αιτήσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

Σχολική Μονάδα Ονοματεπώνυμο Συμμετεχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών Τηλέφωνο
επικοινωνίας
email Αριθμός Μαθητών/τριών Τίτλος Προγράμματος του
Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θα επισκεφτεί
Διάρκεια προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (μονοήμερο/πολυήμερο)

iii. Ενέργειες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί:

• επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Η επικοινωνία (διακίνηση των εγγράφων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς τις σχολικές μονάδες) διενεργείται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων,
• διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων αρμοδίως, δηλαδή εάν πρόκειται για Δράσεις ή Προγράμματα εντός της οικείας Π.Δ.Ε., διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εάν πρόκειται για Δράσεις/Προγράμματα Διαπεριφερειακά, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προς έγκριση,
• και το κοινοποιούν ταυτόχρονα στους Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

1. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες), οι οποίες είναι δυνατό να υλοποιούνται και διαδικτυακά, με περιεχόμενο σχετικό με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας

• Εισαγωγικό (για τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/-ες δεν έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση)
• Ειδικές θεματικές (για τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/-ες έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση).
Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και δύνανται να υλοποιηθούν από:
α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ίδιας Π.Δ.Ε. ή άλλης Π.Δ.Ε.
γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τη θεματολογία και το πρόγραμμα εκάστου σεμιναρίου.

2. Γενικές οδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους/στις Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου αρμοδίως είτε στην οικεία Π.Δ.Ε. είτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.
β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του/της εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του/της εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρα 4 και 10, (ΦΕΚ 94A/14-08-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: disedu@minedu.gov.gr) προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

Γ. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

Δ. Κάλυψη Δαπανών
Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

Ε. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024, επισυνάπτονται:

  1. Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
  2. Αίτηση εκπαιδευτικού
  3. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα των Κ.Ε.ΠΕ.Α
Share and Enjoy !
Shares