Διευκρινίσεις σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2929/5/Δ2/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την εφαρμογή των απορριπτικών αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων της χώρας σύμφωνα με τις οποίες γίνεται χωρισμός του δικογράφου ως προς τους λοιπούς, μη ομόδικους αιτούντες, με την κατάθεση νομοτύπως αυτοτελούς, ιδιαίτερου δικογράφου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτούς της Απόφασης επί αιτήσεων αναστολών Εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατά των αριθμ. 106520/Δ2/31-7-2013 και 162306/Δ2/30-10-2013 Διαπιστωτικών Πράξεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., και οι οποίοι μετά από έκδοση Προσωρινής Διαταγής τοποθετήθηκαν στα σχολεία τους, σας γνωρίζουμε, ότι:

Με την κοινοποίηση των ανωτέρω απορριπτικών Αποφάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και χωρισμός δικογράφου ως προς κάποιους εκπαιδευτικούς, οι εκδοθείσες προσωρινές διαταγές δυνάμει των οποίων η διοίκηση υποχρεώθηκε να τους υποδεχθεί στην υπηρεσία (αρθρ. 52, παρ. 5, 2ο εδάφιο του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει), χάνουν την ισχύ τους. Για το λόγο αυτό και για λόγους χρηστής διοίκησης οι ανωτέρω απορριπτικές Αποφάσεις θα ισχύουν για όλους από την ημερομηνία που περιήλθαν αυτές στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι τυχόν έκδοσης νεωτέρας προσωρινής διαταγής.

Επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις που ήδη σας έχουν αποσταλεί οι σχετικές απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις και εκτελέστηκαν μόνο για τον πρώτο, εκ των εναγόντων, να εκτελεστούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) και για τους υπόλοιπους.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο