Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 141276/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2409/Β/10-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την ανακατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε δύο επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους. Η ανακατανομή εφαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, μόνο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Η ένταξη των μαθητών σε επίπεδα γίνεται μετά από κατατακτήρια εξέταση, που διενεργείται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares