Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Τι ισχύει όταν μονιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους

Έγγραφο 2/41247/0022/2-6-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό του δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ στην περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας του, πριν λάβει την κανονική του άδεια, δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη του ως αποζημίωση δύο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής του στον ίδιο εργοδότη. Στην περίπτωση που έχει λάβει μέρος κανονικής άδειας, αυτή αφαιρείται από την δικαιούμενη αποζημίωση.

Στην περίπτωση όμως της μετατροπής της σχέσης εργασίας του ως άνω προσωπικού και της κατάταξής του σε θέση μόνιμου προσωπικού δεν επέρχεται λύση της σχέσης εργασίας του και ως εκ τούτου δεν έχει πεδίο εφαρμογής η διάταξη αυτή και δεν δικαιούται την αποζημίωση αυτή.

Επίσης, δεν την δικαιούνται για τον ίδιο λόγο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που στη συνέχεια διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών, καθόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται διακοπές εργασίας.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο